Oefen je ISTQB Foundation examen (Engels)

ISTQB Foundation Level Syllabus EN-NL

A B C D E F H I K L M N O P Q R S T U V W
Er zijn 58 begrippen in deze lijst die beginnen met de letter T.
T
technical review
technische review. Een formeel reviewtype die wordt uitgevoerd door een team van technisch gekwalificeerd personeel, dat de kwaliteit van een werkproduct onderzoekt en de verschillen van de specificaties en normen identificeert.
test
test. Een verzameling van één of meer testgevallen
test analysis
testanalyse. De activiteit die testcondities identificeert door de testbasis te analyseren.
test approach
testaanpak. De implementatie van een teststrategie voor een specifiek project.
test automation
testautomatisering. Het gebruik van software om testactiviteiten uit te voeren of te ondersteunen
test basis
testbasis. De kennisbron welke wordt gebruikt als basis voor testanalyse en -ontwerp
test case
testgeval. Een reeks précondities, invoerwaarden, acties (indien van toepassing), verwachte resultaten en postcondities, ontwikkeld op basis van testcondities.
test charter
testhandvest. Documentatie van het doel of de testdoelstelling voor een testsessie.
test completion
testvoltooiing. De activiteit die testware beschikbaar stelt voor later gebruik, de testomgevingen in een bevredigende staat achterlaat en de testresultaten naar relevante belanghebbenden communiceert.
test completion report
testsamenvattingsrapport. Een testrapporttype dat is opgesteld bij behaalde mijlpalen die voorziet in een evaluatie van de testeenheden ten opzichte van exitcriteria.
test condition
testconditie. Een testbaar aspect van een component of systeem dat is geïdentificeerd als basis voor het testen.
test control
testbeheer. De activiteit die corrigerende acties ontwikkelt en toepast om een testproject op koers te krijgen wanneer het afwijkt van wat was gepland.
test cycle
testcyclus. Uitvoering van het testproces op een afzonderlijk te identificeren versie van een testobject.
test data
testdata. Gegevens die nodig zijn voor de testuitvoering.
test data preparation tool
testdata voorbereidingstool. Een type testtool dat het mogelijk maakt dat gegevens geselecteerd worden uit een bestaande database of gecreëerd, gegenereerd, gemanipuleerd of gewijzigd worden voor gebruik in testen.
test design
testontwerp. De activiteit die uit testcondities testgevallen afleidt en specificeert.
test environment
testomgeving. Een omgeving die hardware, instrumentatie, simulatoren, softwareprogramma’s en andere ondersteunende elementen bevat die nodig zijn om een test uit te voeren.
test estimation
testbegroting. Een voorspelling met betrekking tot verschillende testaspecten.
test execution
testuitvoering. De activiteit van het uitvoeren van een test op een component of systeem waarbij de werkelijke resultaten worden geproduceerd.
test execution schedule
testdraaiboek. Een schema voor de uitvoering van testsets in een testcyclus
test execution tool
testuitvoeringstool. Een testtool die tests uitvoert tegen een bepaald testeenheid en de uitkomsten evalueert op basis van verwachte resultaten en postcondities.
test harness
testraamwerk. Een verzameling stubs en drivers die nodig zijn om een testset uit te voeren.
test implementation
testimplementatie. De activiteit die de testware voorbereidt die nodig is voor de testuitvoering op basis van testanalyse en ontwerp.
test infrastructure
testinfrastructuur. De organisatorische benodigdheden voor het uitvoeren van een test, bestaand uit testomgevingen, testtools, werkplekken en procedures.
test item
testeenheid. Een onderdeel van een testobject dat wordt gebruikt in het testproces.
test leader
testleider. De persoon die rapporteert aan de testmanager bij grote projecten en verantwoordelijk is voor projectbeheer van een bepaalde testsoort of een bepaalde reeks testactiviteiten.
test level
testsoort. Een specifieke representatie van een testproces.
test management
testmanagement. Het plannen, plannen, begroten, bewaken, rapporteren, beheersen en voltooien van testactiviteiten.
test management tool
testmanagementtool. Een tool die het testmanagement ondersteunt.
test manager
testmanager. De persoon die verantwoordelijk is voor het projectmanagemtent van testactiviteiten en testmiddelen, evenals de evaluatie van het testobject.
test monitoring
testbewaking. De activiteit die de status van testactiviteiten controleert, eventuele afwijkingen van geplande of verwachte stand van zaken identificeert en deze status aan de belanghebbenden rapporteert.
test object
testobject. Het te testen werkproduct.
test objective
testdoel. De reden of het doel van testen.
test oracle
testorakel. Een bron om de verwachte resultaten te bepalen en deze te vergelijken met de werkelijke resultaten van het geteste systeem.
test plan
testplan. Documentatie die de te behalen testdoelen beschrijft en de middelen en het tijdschema om deze te bereiken, georganiseerd om de testactiviteiten te coördineren.
test planning
testplanning. De activiteit waarin een testplan wordt opgesteld of bijgewerkt.
test policy
testbeleid. Een management document waarin de uitgangspunten, aanpak en de belangrijkste doelstellingen van de organisatie met betrekking tot testen zijn beschreven.
test procedure
testprocedure. Een reeks testgevallen in volgorde van uitvoering en alle bijbehorende acties die nodig kunnen zijn om de eerste précondities en eventuele afrondende activiteiten na de uitvoering op te zetten.
test process
testproces. De verzameling onderling gerelateerde activiteiten, bestaande uit testplanning, testbewaking en -controle, testanalyse, testontwerp, testimplementatie, testuitvoering en testafronding.
test process improvement
testprocesverbetering. Een programma van activiteiten ontworpen om de prestaties en volwassenheid van de testprocessen van de organisatie te verbeteren.
test progress report
testvoortgangsrapport. Een testrapporttype dat op regelmatige tussenpozen wordt geproduceerd en rapporteert over de voortgang van testactiviteiten ten opzichte van een basis, de risico's en alternatieven waarvoor een beslissing vereist is.
test report
testrapport. Documentatie met een samenvatting van de testactiviteiten en -resultaten.
test reporting
testrapportage. Het verzamelen en analyseren van data van testactiviteiten en vervolgens het samenvoegen van deze data in een rapport om de belanghebbenden te informeren.
test result
resultaat. Het gevolg / uitkomst van het uitvoeren van een test.
test schedule
testplanning. Een serie activiteiten, taken of gebeurtenissen van het testproces die de gewenste start- en einddatum en / of –tijd en onderlinge afhankelijkheden identificeren.
test script
testscript. Een reeks instructies voor het uitvoeren van een test.
test session
testsessie. Een ononderbroken tijdsperiode waarbinnen testen worden uitgevoerd.
test strategy
teststrategie. Op het testbeleid afgestemde documentatie die de generieke eisen voor testen beschrijft en details over hoe het testen binnen een organisatie uit te voeren.
test suite
testset. Een groep testscripts of testprocedures die moeten worden uitgevoerd in een specifieke testuivoetingsronde.
test technique
testtechniek. Een procedure die wordt gebruikt om testcondities te definiëren, testgevallen te ontwerpen en testgegevens te specificeren.
test tool
testtool. Software of hardware die één of meer testactiviteiten ondersteunt.
test type
testtype. Een verzameling testactiviteiten op basis van specifieke testdoelstellingen en gericht op specifieke kenmerken van een component of systeem.
test-first approach
test-eerst aanpak. Een softwareontwikkelingsaanpak waarin de testgevallen worden ontworpen en geïmplementeerd voordat de bijbehorende component of systeem wordt ontwikkeld.
testability
testtbaarheid. De mate waarin testcondities kunnen worden vastgesteld voor een component of systeem, en testen kunnen worden uitgevoerd om te bepalen of voldaan is aan die testcondities.
tester
tester. Een persoon die testen uitvoert.
testing
testen. Het proces bestaande uit alle levenscyclusactiviteiten, zowel statisch als dynamisch, die te maken hebben met planning, voorbereiding en evaluatie van een component of systeem en aanverwante werkproducten om aan te tonen dat ze voldoen aan gespecifieceerde eisen, om aan te tonen dat wordt voldaan aan de doelstelling en om fouten te vinden.
testware
testware. Werkproducten die tijdens het testproces voor gebruik bij het plannen, ontwerpen, uitvoeren, evalueren en rapporteren over testen zijn geproduceerd .
traceability
traceerbaarheid. De mate waarin een relatie tot stand kan worden gebracht tussen twee of meer werkproducten.

ISTQB Foundation oefen examenvragen

Deze quiz bevat vragen die representatief zijn voor het ISTQB Foundation examen. Iedere keer dat deze quiz wordt uitgevoerd worden vragen gewisseld zodat iedere quiz verschillend is. Deze quiz is, evenals het officiële ISTQB Foundation examen, in het Engels opgesteld.

Na het starten van de quiz hebt u 30 minuten de tijd om de vragen te beantwoorden.

Bij het officiële ISTQB Foundation examen worden er 40 vragen gesteld, waarvoor u 60 minuten de tijd krijgt om deze te beantwoorden. Deelnemers die de taal Engels niet als moedertaal hebben krijgen 15 minuten extra tijd. Om gebruik te kunnen maken van deze extra tijd dient de deelnemer hiervoor vooraf een aanvraag te doen. Om te slagen dienen 26 van de 40 vragen goed beantwoord te worden (65%).