Oefen je ISTQB Foundation examen (Engels)

ISTQB Foundation Level Syllabus EN-NL

A B C D E F H I K L M N O P Q R S T U V W
Er zijn 24 begrippen in deze lijst die beginnen met de letter S.
S
scenario-based review
scenario gebaseerde review. Een reviewtechniek waarbij een werkproduct wordt geëvalueerd om te bepalen of het in staat is om specifieke scenario's aan te pakken.
scribe
notulist. Een persoon die informatie vastlegt tijdens de reviewvergaderingen.
scrum
scrum. Een iteratief incrementeel raamwerk voor het beheersen van projecten, dat veelal wordt toegepast bij agile software ontwikkeling.
security
beveiligbaarheid. De mate waarin een component of systeem informatie en gegevens beschermt, zodat personen of andere componenten of systemen de juiste mate van toegang hebben tot hun type en autorisatieniveau.
security testing
beveiligbaarheidstesten. Testen om de beveiligbaarheid van een softwareproduct vast te stellen.
sequential development model
sequentieel ontwikkelmodel. Een type levenscyclusmodel voor softwareontwikkeling waarin een volledig systeem op lineaire wijze in aparte opeenvolgende fases zonder overlap wordt ontwikkeld .
service virtualization
servicevirtualisatie. Een techniek die het mogelijk maakt om virtuele services te leveren die op afstand worden geïmplementeerd, benaderd en beheerd.
session-based testing
sessie gebaseerd testen. Een testaanpak waarbij testactiviteiten worden gepland als ononderbroken sessies van testontwerp en uitvoering, vaak gebruikt in combinatie met exploratory testing.
severity
ernst. De mate van effect die een fout (defect) heeft op de ontwikkeling of op het functioneren van een component of systeem.
simulator
simulator. Een apparaat, computerprogramma of systeem dat tijdens het testen wordt gebruikt, waarbij het zich gedraagt als een bepaald systeem wanneer het voorzien wordt van een set van invoergegevens.
software development lifecycle
software-ontwikkelfasering. De activiteiten die in elke fase van de softwareontwikkeling worden uitgevoerd en hoe deze logisch en chronologisch met elkaar in verband staan.
software lifecycle
software-levenscyclus. Een tijdsperiode die begint wanneer een softwareproduct wordt bedacht en eindigt wanneer de software niet langer beschikbaar is voor gebruik. De software levenscyclus bevat typisch een conceptuele-, eisen-, ontwerp-, implementatie-, test-, installatie-, uitrol-, productie- en beheerfase en soms een afbouwfase. Noot: Deze fases kunnen overlappend of iteratief worden uitgevoerd.
standard
standaard. Formele, mogelijk verplichte, set van eisen die zijn ontwikkeld en worden gebruikt om een consistente manier van werken voor te schrijven of om in richtlijnen te voorzien. (bijvoorbeeld ISO/IEC standaarden, IEEE standaarden, en organisatie specifieke standaarden).
state transition testing
toestandsovergangentest. Een functionele (black-box) testtechniek waarmee testgevallen worden ontworpen om geldige en ongeldige toestandsovergangen uit te voeren.
statement
programmaregel. Een entiteit in een programmeertaal, die bestaat uit de kleinst mogelijke ondeelbare eenheid van programma-uitvoering.
statement coverage
programmaregeldekking. De dekking(sgraad) van uitvoerbare programmaregels
statement testing
programmaregel-testen. Een white box testtechniek waarmee testgevallen ontworpen worden om programmaregels uit te voeren.
static analysis
statische analyse. Het proces van het evalueren van een component of systeem zonder het uit te voeren, op basis van de vorm, structuur, inhoud of documentatie.
static testing
statisch testen. Een werkproduct testen zonder dat de werkproductcode wordt uitgevoerd.
structural coverage
structuurdekking. Metingen gebaseerd op de interne structuur van een component of systeem die de mate van dekking aangeven.
stub
stub. Een minimale of specifieke implementatie van een software component, gebruikt om een component te ontwikkelen of te testen die deze software component aanroept of er op een andere manier van afhankelijk is. Een stub vervangt een aan te roepen component.
system integration testing
systeemintegratietesten. Een testsoort die zich richt op interacties tussen systemen.
system testing
systeemtesten. Een testsoort die erop is gericht te controleren of een systeem als geheel voldoet aan de gespecificeerde eisen.
system under test
system under test (SUT). Een type testobject dat een systeem is.

ISTQB Foundation oefen examenvragen

Deze quiz bevat vragen die representatief zijn voor het ISTQB Foundation examen. Iedere keer dat deze quiz wordt uitgevoerd worden vragen gewisseld zodat iedere quiz verschillend is. Deze quiz is, evenals het officiële ISTQB Foundation examen, in het Engels opgesteld.

Na het starten van de quiz hebt u 30 minuten de tijd om de vragen te beantwoorden.

Bij het officiële ISTQB Foundation examen worden er 40 vragen gesteld, waarvoor u 60 minuten de tijd krijgt om deze te beantwoorden. Deelnemers die de taal Engels niet als moedertaal hebben krijgen 15 minuten extra tijd. Om gebruik te kunnen maken van deze extra tijd dient de deelnemer hiervoor vooraf een aanvraag te doen. Om te slagen dienen 26 van de 40 vragen goed beantwoord te worden (65%).