Oefen je ISTQB Foundation examen (Engels)

ISTQB Foundation Level Syllabus EN-NL

A B C D E F H I K L M N O P Q R S T U V W
Er zijn 20 begrippen in deze lijst die beginnen met de letter R.
R
Rational Unified Process
Rational Unified Process (RUP). Een specifiek aanpasbaar iteratief software ontwikkelproces dat uit vier cyclische projectfasen bestaat: Opstart, Detaillering, Bouw en Transitie.
regression testing
regressietesten. Een veranderings gerelateerd testtype om te detecteren of er fouten (defects) in ongewijzigde delen van de software zijn geïntroduceerd of ontdekt.
regulatory acceptance testing
wettelijke acceptatietesten. Een acceptatietesttype dat wordt uitgevoerd om te controleren of een systeem voldoet aan relevante wetten, beleidsregels en reglementen.
reliability
betrouwbaarheid. De mate waarin een component of systeem gespecificeerde functies uitvoert onder gespecificeerde omstandigheden gedurende een specifieke tijdsperiode.
reliability growth model
betrouwbaarheidsgroeimodel. Een model dat de betrouwbaarheidsgroei in de loop van de tijd toont van een component of systeem als gevolg van het verwijderen van de fout (defect).
requirement
eis. Een bepaling die criteria bevat waaraan moet worden voldaan.
retrospective meeting
retrospectieve vergadering. Een vergadering aan het einde van een project waarbij de projectteamleden het project evalueren en lessen leren die kunnen worden toegepast op het volgende project.
reusability
herbruikbaarheid. De mate waarin een werkproduct in meer dan één systeem kan worden gebruikt, of bij het bouwen van andere werkproducten.
review
review. Een statisch testtype waarbij een werkproduct of proces door een of meerdere personen wordt geëvalueerd, om fouten (defects) te vinden of verbeteringen aan te brengen.
reviewer
reviewer. Een deelnemer aan een review die problemen in het werkproduct identificeert.
risk
risico. Een factor die kan uitmonden in toekomstige negatieve gevolgen.
risk analysis
risico-analyse. Het globaal proces van risico-identificatie en risicobeoordeling.
risk level
risiconiveau. De kwalitatieve of kwantitatieve meting van een risico bepaald door impact en kans.
risk management
risicomanagement. Het proces voor het omgaan met risico's.
risk mitigation
risicovermindering. Het proces waarbij beslissingen worden genomen en beschermende maatregelen worden geïmplementeerd voor het verminderen of handhaven van risico's op bepaalde niveaus.
risk-based testing
risico gebaseerd testen. Testen waarbij het beheer, selectie, prioritering en het gebruik van testactiviteiten en middelen zijn gebaseerd op overeenkomstige risicotypen en risiconiveaus.
robustness
robuustheid. De mate waarin een component of systeem correct kan functioneren ondanks ongeldige invoer of onder belastende omgevingsfactoren.
role-based review
rol gebaseerd reviewen. Een reviewtechniek waarbij een werkproduct wordt geëvalueerd vanuit het oogpunt van verschillende belanghebbenden.
root cause
oorzaak. Een bron van fouten die als deze is verwijderd, het voorkomen van dit type fouten (defects) verminderd of verwijderd.
root cause analysis
oorzaak-analyse. Een analysetechniek met als doel om de hoofdoorzaak van fouten (defects) te identificeren. Door correctieve maatregelen op de hoofdoorzaken te nemen, wordt getracht de kans op het opnieuw optreden van deze fouten te minimaliseren.

ISTQB Foundation oefen examenvragen

Deze quiz bevat vragen die representatief zijn voor het ISTQB Foundation examen. Iedere keer dat deze quiz wordt uitgevoerd worden vragen gewisseld zodat iedere quiz verschillend is. Deze quiz is, evenals het officiële ISTQB Foundation examen, in het Engels opgesteld.

Na het starten van de quiz hebt u 30 minuten de tijd om de vragen te beantwoorden.

Bij het officiële ISTQB Foundation examen worden er 40 vragen gesteld, waarvoor u 60 minuten de tijd krijgt om deze te beantwoorden. Deelnemers die de taal Engels niet als moedertaal hebben krijgen 15 minuten extra tijd. Om gebruik te kunnen maken van deze extra tijd dient de deelnemer hiervoor vooraf een aanvraag te doen. Om te slagen dienen 26 van de 40 vragen goed beantwoord te worden (65%).